ДОПЛАТА ПЕДАГОГАМ ЗА ПЕРЕВІРКУ ЗОШИТІВ І ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Доплата за перевірку письмових робіт (зошитів) — один із видів додаткової оплати пра­ці педагога. Обчислюють її зазвичай залежно від тижневого навантаження, та в окремих випадках на педагогічні години не зважають. Сьогодні поговоримо про те, як правильно установити таку доплату й не помилитисяв розрахунках.


Додатковий заробіток педагогам за перевірку         для учителів початкових класів, із дотриманням

учнівських і студентських опусів гарантує п. 37                 вищеназваних умов. Так само оплачують пе-

Інструкції про порядок обчислення заробітної                   ревірку зошитів учнів початкової школи вчи-

плати працівників освіти, затвердженої наказом                телям, які проводять індивідуальні заняття на

Міносвіти України від 15.04.93 р. № 102 (далі —               дому (абз. 2 п. 37 Інструкції № 102).

Інструкція № 102). Розмір його залежить від                     Іще один важливий чинник, який впливає на

класів та навчальних дисциплін. Тому доплачу -       розмір доплати, — кількість учнів у класі. Так,

ють педагогам за перевірку письмових робіт у                  у І —XI(XII) класах шкіл, шкіл-інтернатів, де

таких обсягах (від ставки зарплати):                                 менше 12 вихованців, а також у групах ПТНЗ

-у I- IVкласах — 15%;                                                 із кількістю учнів 12 — 15 чоловік за перевірку

- у V-ХІ (XII) класах, ВНЗ І — IIрівнів ак-                    письмових робіт платять лише 50% доплати
редитації за перевірку робіт із: мови та літе-                  (абз. 2 п. 38 Інструкції № 102).

ратури20%; математики — 15%; інозем-  

ноїмови, стенографії, креслення й технічної                  На замітку!                                                  

механіки 10% ставки зарплати;                                    Розмір доплати за перевірку зошитів (письмо-

викладачам курсів — 6% (якщо навчальним              вих робіт) у зв'язку зі зміною чисельності уч-
планом передбачено проводити такі роботи).                   нів у класі (групі)протягом навчального року

Доплату нараховують на ставку (посадовий                 не перераховують. Щоправда, цей постулат не

оклад) педагога з урахуванням підвищень,                     працює, коли педпрацівників тарифікують на

адже вони утворюють нову ставку (посадо-                       початок першого та другого півріччя.

вий оклад) (п. 34 Інструкції № 102). При цьо-                       Години, відведені на перевірку письмових

му інші доплати й надбавки не беруть до уваги               робітрозраховують із обсягу, передбачено-

для розрахунку1.                                                             гонавчальним планом. Водночас зважайте,

На розмір доплати впливає й обсяг педа-                     натиповінавчальні плани, затверджені МОН

гогічного навантаження працівника. Тобто                  України, які встановлюють гранично допус-

коли воно в учителя з предметів, за які до-                      тиме навчальне навантаження (кількість на-

плачують за перевірку письмових робіт, біль-                 вчальних годин на рік) для учнів. При розроб-

ше чи менше 18 год на тиждень, сума допла-                  ціробочих навчальних планів навчальний час

ти, відповідно, збільшується чи зменшується,                 розподіляють між навчальними предметами

Аналогічна ситуація із викладачами вишів                      длякожного класу окремо. А от інваріантну

І-IIрівнів акредитації, у котрих педнаван-                       складову Типового навчального плану включа-

таження більше або менше 72 год.на місяць                   ють у робочий навчальний план у повному об-

(п. 39 Інструкції № 102).                                                 сязі. Якими ж планами користуватися загально-

Єдиний виняток із цього правилаучителі               освітнім навчальним закладам у 2013 — 2014

І—IVкласів. Адже основному вчителю почат-               навчальному році, підкаже лист МОЯ України

кових класів за перевірку зошитів доплачують                від 20.05.13 р. № 1/9-349.

залежно від кількості учнів у класі, а тижневе                       Щоб закріпити практичні нюанси доплати

педнавантаження при цьому не враховують,                  за перевірку письмових робіт, розберемо по-

Якщо ж уроки з мов у цих класах проводить                   рядок її нарахування на простих і зрозумілих

інший учитель, то доплату він отримує за фак-                прикладах.

тичну кількість годин у розмірах, передбачених              Приклад 1 Учитель математики, якому

_______________________________                             встановлено 11-й тарифний

1 Чи нараховують надбавку за престижність педагогіч-          розряд за ЄТС, має тижневе навантаження

ної праці на доплату за розширення зони обслуговування,         обсягом24 год.  Його місячна  ставка -

дізнайтеся з газети "Все про бухгалтерський облік" №34              1678 грн. (1,97 х8522).

   за2013р., стор. 61.                                                                                                                             
 

 

1.  Визначимо доплату за перевірку письмо-      раїнської мови й літератури. Працівнику ус-
вих робіт:                                                                   тановлено 12-й тарифний розряд за ЄТС,

1678 грн. х 15% = 251,70 грн.                                якому відповідає місячна ставка зарплати

2.  Обчислимо суму доплати з урахуванням       1806 грн.

тижневого навантаження:                                            1. Визначимо суму підвищення за звання

251,70 грн. х 24 год : 18 год3 = 335,60 грн.          "старший учитель":

  Приклад 2  Учителю англійської мови               1806 грн. х 10% = 180,60 грн. (пп. "д" п. 24

вищої категорії (12-й тарифний розряд)                Інструкції № 102).

на поточний навчальний рік ус-                              2. Розрахуємо оклад учителя з урахуванням

тановлено тижневе навантаження в VІХ        вимог п. 34 Інструкції:
класах обсягом 10 год. Викладає він у підгрупі       1806 грн. + 180,60 грн. = 1986,60 грн.
з 10 учнями.
                                                                3.Обчислимо доплату за перевірку письмових

1.Розрахуємо посадовий оклад педагога:           робіт:

852 грн. х 2,12 = 1806 грн.                                         1986,60 грн х 20% = 397,32 грн.

2.Обчислимо доплату за перевірку зошитів       4. Визначимо суму доплати за перевірку пись-
з урахуванням педнавантаження:                           мових робіт з урахуванням тижневого наванта-

1806 грн. х 10% = 180,60 грн;                               ження:

180,60 грн. х 10 год : 18 год = 100,33 грн.                397,32 грн. х 19 год : 18 год = 419,39 грн.

3.Визначимо суму доплати, ураховуючи кіль-       Як бачите, жодних труднощів. На завершен-
кість учнів у підгрупі:                                              ня розмови нагадаємо: фонд зарплати за пе-100,33 грн. х 50% = 50,17 грн.                                                        ревірку письмових робіт планують у розрізі
Приклад 3 Учителя вищої категорії з                   груп класів як добуток середньорічної кількості
 педагогічним званням "старший                            класів у даній групі та середніх витрат на пере­-
учитель" протарифіковано на 19 год ук-               вірку зошитів на 1 клас. Останні розраховують
                                                                                    діленням загальної суми доплати за перевірку

2Див. наказ МОН України "Про впорядкування умов оплати         письмових  робіт у тарифікації на кількість
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників      класів.
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ          Видатки на таку доплату планують за

від 26.09.05р. №557. Нові посадові оклади працівників бюд-         КЕКВ 2111 "Заробітна плата".

жетних установ знайдете в газеті "Все про бухгалтерський                                                                                    

облік " № 32 за 2013 р., стор. 36.                                                                                           ОленаМОРЄВА,

3Норма годин на ставку згідно з пп. "а" п. 64 Інструкції № 102.                            економіст - аналітик, м. Дніпропетровськ